لایحه بودجه سال 1399 با منابع کلی 1988 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردجزئیات لایحه نشان می‌دهد که مجموع بودجه سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

 
بودجه عمومی دولت حدود 563 هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.
 
منابع عمومی دولت در 484 هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که 261 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.
 
منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 98 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود 124 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
 
اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود 79 هزار میلیارد تومان است که با مجموع 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم 563 هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.
 
اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که 1483 هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم 1988 هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
 
اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم 563 هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با 1483 هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به 1988 هزار میلیارد تومان می‌رساند.
 
در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با 484 هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به 79 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
 
بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با 367 هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به 70 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با 47 هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم 1988 هزار میلیارد تومان تراز شده است.
 
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
 
پیوست شماره یک : اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 
پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری - ﺻﻨﻌﺘﯽ)
پیوست شماره چهار (قسمت اول) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
 
پیوست شماره چهار (قسمت دوم) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

اخبار مرتبط

نظرات شما