سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات کشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانک کشاورزی را اصلاح و تأیید کردند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، به دنبال تأییدیه شماره 9817275 مورخ 1398/8/19  سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه 165 صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 ، دیوان محاسبات نیز طی شماره نامه 691/51403/د مورخ 1398/8/19 ، بروز این اشتباه را تأیید و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تایپ دانست و اسناد مرتبط با این موضوع را پیوست کرد.

براساس این گزارش، دیوان محاسبات در 2 بند جداگانه تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی درباره خبر مندرج درپایگاه خبری نود اقتصادی در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی را تأیید و اعلام کرد، بررسی های گروه حسابرسی حاکی از آن است که عدد 60962 میلیون ریال مندرج در صفحه 165 صورت های مالی صحیح نیست و رقم صحیح 6962 میلیون ریال است.

این گزارش می افزاید: دیوان محاسبات تصریح کرده است ؛ حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره هر 3 ماهه و در پایان هر سال مورد پایش و بررسی قرار می گیرد . بررسی و پایش صورت گرفته درباره حقوق و مزایای سال 1397 اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد نبوده و براین اساس صحت تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی تأیید می شود.

اخبار مرتبط

نظرات شما