در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قیمت ها و متوسط رشد اقتصادی سالانه 0.35 درصدی منجر به کاهش قدرت خرید در 6 سال اخیر 98-1393 شده است. همچنین در دوره 10 ساله 98-1389 نیز با 4.6 برابر شدن قیمت ها و رشد اقتصادی میانگین سالانه 0.13 درصدی، اقتصاد ایران با منفی شدن رشد سرمایه گذاری و کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود این شاخص ها و فضای کسب وکار اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در کوتاه مدت، نیازمند تحولات ساختاری و نهادی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است زیرا تداوم این شرایط، توان دولت، بودجه عمرانی، وظایف و خدمات دولت از جمله حقوق کارکنان و مستمری بگیران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و رشد درآمدهای نفت در آینده نیز قادر به جبران شرایط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 10 سال اخیر نخواهد بود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از تعادل، به دنبال اعلام پیش بینی های صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی 9.5- درصدی سال جاری و 4.8- درصدی سال قبل، و همچنین پیش بینی تورم 35.7 درصدی سال جاری و تورم 31 درصدی سال بعد، این پرسش مطرح است که کیک اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی یا مجموعه تولید کالاها و خدمات در سال جاری به چه وضعیتی خواهد رسید و در مدت شش سال اخیر و بعد از تحریم های دوره اول اقتصاد ایران تاکنون، تولید ناخالص داخلی چه روندی را طی کرده است و همچنین وضعیت قیمت ها و قدرت خرید مردم در این مدت چگونه بوده و تورم تاچه حد قدرت خرید مردم را کاهش داده و میزان رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در این سال ها چه روندی را طی کرده است؟ همچنین میزان سرمایه گذاری ها و رشد سرمایه گذاری در این مدت چگونه بوده و به خصوص بعد از دو مرحله تحریم و از سال 1391 تا کنون شاخص های کلان اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، قدرت خرید مردم و سطح عمومی قیمت ها چه میزان رشد داشته است؟
 
 با توجه به برآورد صندوق بین المللی پول، از  کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم های آمریکا،  در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در  96 خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال 98 به میزان 86 درصد سال 96 خواهد بود.
 
به عبارت دیگر،  رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سال های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.
 
تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1389 یعنی 10 سال قبل تاکنون از رقم 590 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و طبق برآورد صندوق بین المللی پول در سال 97 و 98 با رشد منفی مواجه شده و به 660 هزار میلیارد تومان در سال 97 و 598 هزار میلیارد تومان در سال 98 خواهد رسید. به عبارت دیگر در 10 سال اخیر عملا تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد رشد کرده و یا میانگین هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتیجه سال های رشد مثبت و سال های رشد منفی به اندک رشد اقتصادی منتهی شده است.
 
از سوی دیگر شاخص تورم نیز 360 درصد در 10 سال رشد کرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت ها 4.6 برابر شده و میانگین تورم هر سال نیز 36 درصد بوده است
 
همچنین شاخص سرمایه گذاری از عدد 1758 هزار میلیارد ریال در سال 89 به عدد  1184 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در این دوره با کاهش 32 درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی سالانه است. ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این 7 سال 96 -1389 برای4 سال منفی بوده و احتمالا برای سال های 97 و 98 نیز منفی برآورد می شود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد منفی داشته است
 
رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و به نظر می رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمت ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع می تواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد.
 
اقتصاد ایران در 10 سال اخیر با وجود 4.6 برابر شدن قیمت ها و تورم 360 درصدی، عملا با رشد اندک و میانگین 0.13 درصدی و رشد منفی سرمایه گذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال 96 و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال های 97 و 98 مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
 
برخی صاحب نظران می گویند که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در  توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش ها و بهبود روابط بین المللی و...  بتواند به بهبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند

 
شاخص های کلان اقتصاد – هزار میلیارد ریال – درصد – 100=1390
 
ارقام 97 و 98 برآوردی براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول IMF است
 

 
سال - برمبنای سال پایه 1390 تولید ناخالص رشد اقتصادی- درصد سرمایه گذاری رشد سرمایه گذاری - درصد مصرف بخش خصوصی رشد مصرف بخش خصوصی - درصد نرخ تورم  - درصد
1389 5903 6.5 1758 3.8 2664 4.2 12.4
1390 6157 4.3 1820 3.5 2776 4.2 21.5
1391 5683  7.7- 1387 23.8- 2715 2.2- 30.5
1392 5854 0.3 1279 7.8- 2664 1.9- 34.7
1393 6043 3.2 1379 7.8 2718 2 15.6
1394 5947 1.6- 1213 12- 2633 3.5- 11.9
1395 6691 12.5 1168 3.7- 2723 3.8 9
1396 6941 3.7 1184 1.4 2791 2.5 9.6
1397 سال پایه 1395 6607 4.8- - منفی منفی منفی 26.6
پیش بینی 98 5980 9.5- -   - - 32.2
مجموع شش سال  98-1393 - 2.15 رشد منفی دوره شش ساله رشد منفی رشد مثبت 4.7 در چهارسال اول شاخص تورم از 71 در مرداد 92 به 181 در مرداد 98 رسید
میانگین سالانه  98-1393 - 0.35 رشد منفی میانگین 6 ساله رشد منفی رشد مثبت 1.2 در چهارسال-اول 2.6 برابر شدن قیمت ها یا 159 درصد رشد قیمت ها و میانگین سالانه  تورم 26.5 درصد
دوره 10 ساله برای تولید ناخالص و رشد اقتصادی و تورم – دوره 7 ساله برای بقیه شاخص ها 77 1.3 رشد منفی نسبت به سال 89 رشد منفی 32 درصدی در 7 سال 127 – از سال 89 تا 96 4.7 درصد از 32 در  مرداد سال 89 به 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت ها 4.6 برابر شده یا 360 درصد رشد کرده است
میانگین 10 ساله برای تولید ناخالص و رشد اقتصادی و تورم – میانگین دوره 7 ساله برای بقیه شاخص ها 7.7 0.13 رشد منفی دوره 10 ساله 6 سال رشد منفی در 10 سال 18 – میانگین 7 ساله 0.68 درصد میانگین 7 ساله سالی 36 درصد رشد متوسط تورم حاصل شده است در 10 سال

 حفظ قدرت خرید مردم
 
اما براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال های 97 و 98 رشد اقتصادی4.8- و 9.5- درصد پیش بینی شده است. در نتیجه رقم تولید ناخالص داخلی به 6607 هزار میلیارد ریال در سال 97 و 5980 هزار میلیارد ریال در سال 98 می رسد و  تولید ناخالص داخلی در سال 98 به میزان 960 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390=100 نسبت به سال 96 کمتر شده است
 
 مقایسه عدد تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 92 و شروع به کار دولت روحانی،  به میزان 2.5 درصد افزایش داشته است و میانگین رشد اقتصادی این شش سال معادل 0.35 درصد است و برای سال 99 نیز معادل صفر پیش بینی شده است.
 
به عبارت دیگر،  در دولت روحانی، کیک اقتصاد ایران و مقدار تولید تغییر چندانی نداشته است. در حالی که در این شش سال علاوه بر رشد جمعیت و کاهش تولید سرانه و درآمد سرانه، و همچنین به خاطر تورم، قدرت خرید و سطح معیشت مردم و خانوارها کاهش یافته است.
 
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این شش سال نشان می دهد که شاخص تورم  به روایت مرکز آمار ایران و به قیمت ثابت سال 1395 از عدد 71 در سال 92 به 181 در مرداد 98 رسیده و طی این دوره 6 ساله سطح عمومی قیمت ها یا تورم شش ساله معادل 155 درصد به روایت مرکز آمار رشد کرده است.
 
طبق روایت بانک مرکزی نیز شاخص تورم از عدد 70 در مرداد 92 به 153 در آبان 97 و تقریبا 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت ها در این مدت  159 درصد رشد کرده است. شاخص تورم از 71 در مرداد 92 و شروع به کار دولت روحانی به 181 در مرداد 98 رسیده و سطح قیمت ها 159 درصد رشد کرده و قیمت ها در این شش سال  2.6 برابر شده است و قیمت ها با میانگین سالانه  تورم 26.5 درصدی رشد کرده است
 
براین اساس در حالی که تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور عملا با رقم اندکی همراه بوده اما تورم حدود 155 درصد بوده و قیمت ها 2.5 برابر شده است.
 
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 2791 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در سال های 92 تا 96 به ترتیب 1.9-،‌2،‌3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهایت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به طور میانگین 1.2 درصد رشد کرده است.
 
براین اساس، روشن است که با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قیمت کالاها و خدمات،  افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و... عملا سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریم های آمریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد.
 
از این رو، تنها راهکار کوتاه مدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تزریق منابع به اقتصاد است. زیرا وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها، باید چاره جویی شود تا معیشت فعلی و حداقل معیشت حفظ شود.
 
از سال 1391 و با شروع تحریم های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم های نفتی و سایر تحریم های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.
 
شاخص ها در دوره 20 ساله قبل از تحریم های اخیر
 
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار 24 برابر، نقدینگی 142 برابر، شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریم ها  و یا با اثر کمتر تحریم های اخیر می توان به  بررسی دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بیست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه  4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
 
اخیرا نیز که متاثر از تحریم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه هستیم باید به موقع اقتصاد را از ضعیف شدن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای بالای درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمی توان انتظار رشد اقتصادی زیاد داشت و مثلا نمی توان تصور کرد که هر گاه تحریم ها رفع شود می توان اقتصاد را از مسیر جا مانده و عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد. زیرا ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به گونه ای است که اجازه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را نمی دهد و لذ ا تنها می توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاری و سیاسی و اجتماعی به رشد بالای اقتصادی و مثلا 8 درصد رسید.
 
در 20 سال اخیر 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه های مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمین می توان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه 3.25 درصد بوده است.
 
 همچنین رقم نقدینگی در این سال ها از 13428 میلیارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار میلیارد تومان در سال 1396 و  1250 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است. براین اساس، نقدینگی در این بیست سال 93 برابر شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این بیست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدی داشته است.
 
شاخص تورم یا رشد سطح عمومی قیمت ها به قیمت ثابت سال 1390، نیز از عدد 12.4 در ابتدای سال 76 به عدد 263 در انتهای سال 95 رسیده و در این مدت 21 برابر شده است.  یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، قیمت ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده  و بیش از 100 درصد رشد کرده است.
 
نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسیده و طی این بیست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت دیگر، نرخ دلار در مقایسه با شاخص تورم که 21 برابر شده تقریبا به اندازه یک سوم تورم رشد کرده و این موضوع به معنای تقویت ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با شاخص تورم است. البته در کنار این مقایسه اسمی دو نرخ دلار و تورم، باید کاهش ارزش دلار در بازار جهانی در برابر نفت، طلا و سایر ارزهای معتبر بین المللی را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود که ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با تورم به صورت واقعی و با احتساب تورم داخلی و جهانی چقدر تقویت شده است؟
 
هشدار مهم به برنامه ریزان و مسوولان اقتصادی این نکته مهم است که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 درصد است نه بیشتر. و نباید دچار رویا و تخیل شویم و تصور کنیم که می توانیم به رشد های بالای 8 درصد برسیم و براساس رشد و هدفی که هنوز تحقق نیافته، پول خرج کنیم و تورم ایجاد کنیم و یا جمعیت و بودجه اضافه کنیم... توان و ظرفیت اقتصاد و محیط اقتصادی به هر دلیلی بیش از این نیست.
 
در این بیست سال اخیر نرخ دلار 7.6 برابر، نقدینگی 93 برابر، و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دلیلی سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
 
براین اساس، این پرسش مطرح است که در این بیست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصی 3.25 درصدی، و افزایش جمعیت از 60 میلیون نفر در سال 76 به 80 میلیون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدی، یا افزایش یک میلیون در هر سال، توزیع درآمد و قدرت خرید  و هزینه خانوارها تا چه حد رشد کرده یا ثابت مانده و یا تنزل کرده است؟ بر این اساس، باید سالانه چقدر شغل ایجاد شود، چقدر بانک ها تسهیلات پرداخت کنند؟ چقدر دولت حمایت کند؟ کارخانه ها و واحدهای اقتصادی چقدر سرمایه گذاری کنند و چقدر رشد داشته باشند تا  بتوانیم همین قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت را برای خانوار ایرانی حفظ کنیم؟
 
از سوی دیگر، با توجه به تغییر میزان تحصیلات جوانان، تغییر مطالبات و انتظارات مردم و خانوارها، شهرنشینی، مهاجرت، مشکلات زیست محیطی و آب، چه برنامه هایی باید برای بیست سال آینده مورد توجه باشد تا در سال 1415، با محاسبه شاخص ها، نتیجه بهتری گرفته و در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، جایگاه بهتری را از نظر قدرت اقتصادی، درآمد سرانه، شاخص های سعادت و خوشبختی، رفاه مادی، رضایت از محیط زندگی وخانواده و جامعه ایجاد کنیم؟
 
روند بیست سال اخیر، چهل سال اخیر و یا 100 سال اخیر، نشان دهنده این واقعیت است که به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و جامعه و بهبود شاخص های کیفی و کلان اقتصاد نیاز داریم و با این شاخص های بیست سال اخیر نمی توان انتظار رشد درآمد سرانه، توزیع درآمد و ثروت، رشد اقتصادی، بهبود معیشت، احساس تعلق و رضایت و رفاه بیشتری را داشت و در مقایسه با امکانات وسیع معادن، نفت و گاز، ‌منابع طبیعی، گردشگری، صنایع مختلف، موقعیت جغرافیایی در ارتباط با همسایه ها، خاورمیانه، کشورهای شمال ایران، اروپا و آسیا و... این شاخص های کلان اقتصادی کمتر از حد انتظار بوده است.

 
رشد و حجم نقدینگی + نرخ دلار و نرخ سود بانکی در 22 سال اخیر
 
 
سال رقم نقدینگی هزار میلیارد تومان نرخ دلار تومان سود سپرده یکساله - درصد
1398 1980 11500 15
1397 1882 5 تا 19 هزار 15
1396  1300  3760 15
1395 1250  3644 15
1394 1017 3450 20-18
       
1393 782 3280 24-22
1392 639 3184 21.5-17
1391 460 2606 17
1390 354 1357 17
1389 294 1060 15-14
1388  235 998 15.5-14.5
1387  190 967 16-15
1386 164 935 16-12
1385 128 922 16-7
1384 92 904 13
1383  68 874 13
1382 52 832 13
1381 41 802 13
1380 32 800 13
1379 24 818 14
1378 19 865 14
1377 16 646 14
1376 13 478 14
رشد متوسط 22 ساله 26 درصد نرخ رشد نقدینگی متوسط سالانه - 142 برابر شدن نقدینگی در 22 سال 24 برابر شدن نرخ دلار در 22 سال -
 
 

اقتصاد گردان - محسن شمشیری

اخبار مرتبط

نظرات شما