در تابستان 98 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43.8 درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، مطابق آمارها در تابستان 98 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43.8 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش داشته است.

 در تابستان 98 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 24.7 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر نشان می‌دهد که 10.4 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند.

  بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است. این نرخ در تابستان 98 به فصل مشابه سال قبل کاهش 1.8 درصدی را تجربه کرده است.

منبع: تسنیم

اخبار مرتبط

نظرات شما