دلار کماکان بیشترین سهم را از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان دارد اما نقش آن در نظام مالی جهانی کمرنگ شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد، شاید در نگاه اول قدرت نظامی یا فناوری یکی از عوامل مهم گسترش نفوذ یک کشور در جهان تلقی شود اما اهمیت سلطه بر بازارهای مالی و پولی دست کمی از دیگر زمینه‌ها ندارد. با جهانی شدن اقتصاد در طول دهه‌های اخیر، رقابت کشورهای برای افزایش قدرت ارز خود شدت گرفته است.

کشورهای جهان برای تحقق اهداف زیر به دنبال تقویت ذخایر ارزی خود هستند: رسیدن به ثبات ارزی در کشور خود، اطمینان از وجود جریان نقدینگی مطمئن در هنگام بروز بحران‌های مالی، اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، پرداخت بدهی‌ها و تسهیل تجارت خارجی و هم چنین متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک.

 بررسی روند تغییر سهم ارزهای مختلف از سبد ذخایر ارزی جهان نشان می‌دهد که سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از سال 2004 بدین سو همواره کاهشی بوده و از طرف دیگر ین و پوند توانسته‌اند جای خود را در ذخایر ارزی مستحکم تر کنند.

 در ادامه با سهم چهار ارز اصلی جهانی از کل ذخایر ارزی جهان در سال‌های اخیر آشنا می‌شوید:

 1-دلار

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال 2004: 65.6 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال 2009: 62.1 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی درحال‌حاضر: 61.8 درصد

 2- یورو

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال 2004: 24.7 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال 2009: 27.7 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی درحال‌حاضر: 20.2 درصد

 3- پوند

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال 2004: 3.5 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال 2009: 4.3 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی درحال‌حاضر: 4.5 درصد

 4- ین

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در سال 2004: 4.3 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی در زمان بحران مالی سال 2009: 2.9 درصد

 سهم ارز از کل ذخایر جهانی درحال‌حاضر: 5.3 درصد

منبع: ایسنا