حدود 7 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1006 هزار میلیارد ریال در تیرماه 98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود 7 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1006 هزار میلیارد ریال در تیرماه 1398 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی حدود 526 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در تیرماه سال جاری، 51.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 34.3 درصد، 10 درصد و 7.6 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 65.5 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (52.2 درصد)، اصفهان (7.3 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی:

بالغ بر 7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 894 هزار میلیارد ریال در تیرماه 1398 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18.7 درصد و 19.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور 90.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 88.9 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در تیرماه 1398، در استان تهران بالغ بر دو میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود 470 هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظـر ارزش 89.4 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (93.1 درصد)، البرز (92.2 درصد) و یزد (91.8 درصد) اختصاص یافته است و اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.9 درصد)، کرمان (86.7 درصد) و کردستان (86.8 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (94.3 درصد)، ایلام (93.8 درصد) و گیلان (91.9 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کردستان (82.9 درصد)، سیستان و بلوچستان (85 درصد) و سمنان و قم (هرکدام 85.3 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی:

بالغ بر 717 هزار فقره چک به ارزشی حدود 112 هزار میلیارد ریال در تیرماه 1398، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 16.3 درصد و 19.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود 223 هزار فقره چک به ارزشی حدود 56 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور 9.3 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 11.1 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران 8.4 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 10.6 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کردستان (17.1 درصد)، سیستان و بلوچستان (15 درصد) و سمنان و قم (هر کدام 14.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (5.7 درصد)، ایلام (6.2 درصد) و گیلان (8.1 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


چک‌های برگشتی به تفکیک علل:

بالغ بر 688 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 104 هزار میلیارد ریال در تیرماه 1398، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96 درصد و از نظر ارزش 93.6 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود 210 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.2 درصد و از نظر ارزش 91.9 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

منبع: ایبِنا

اخبار مرتبط

نظرات شما