نرخ هرکیلوگرم گوشت گوسفند و گوساله در خردادماه 96به ترتیب 38 و 35هزارتومان بوده است که در خردادماه98 به 99 و 92هزارتومان رسیده است. همچنین نرخ هرکیلوگرم مرغ از 7هزارو300تومان به 11هزارو600تومان در سال 98 رسیده است.