افزایش 3, 4 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 13.1 درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل پاییز 97 نسبت به فصل پاییز 96

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل پاییز سال 1397 نشان می‌دهد که در این مدت 16 هزار و 852 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 19.9 درصد کاهش یافته است و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.4 درصد افزایش داشته است.
 
متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.2 واحد بوده که 19.2 درصد کاهش داشته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.3 درصد افزایش داشته است.
 
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز 1397 بالغ بر 3370 هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 13.2 درصد کاهش یافته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 17.3 درصد افزایش داشته است.
 
متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1443 مترمربع بوده است.
 
همچنین در کل نقاط شهری، در فصل پاییز پارسال 76 هزار و 362 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 19.6 درصد کاهش یافته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 13.1 درصد افزایش داشته است.
 
متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 2.8 واحد بوده است که در فصل پاییز 1397 صادر شده و نسبت به فصل گذشته حدود 17.4 درصد کاهش یافته است.