در حالی در روز جاری نرخ 47 ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ 15 ارز با کاهش و 19 ارز با افزایش مواجه شدند.

به گزارش نسیم اقتصاد، میزان نوشت: در حالی نرخ 47 ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که قیمت 15 ارز کاهش و 19 ارز افزایش داشته همچنین قیمت 13 ارز بدون تغییر بوده است.