بیشترین مبالغ بیمه‌ای پرداخت شده برای هر فرد ایرانی در سال 1395 برای بیمه‌های شخص ثالث با 96 هزار و 600 تومان، بیمه درمان با 70 هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ 12 هزار تومان بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین سالنامه منتشر شده آماری کشور، در سال 1395، هر ایرانی به طور سرانه 267 هزار تومان را به عنوان حق بیمه برای انواع بیمه‌ها پرداخت کرده است، این مبلغ در سال 1385، برای هر ایرانی، 33 هزار و پانصد تومان بوده است. همچنین سرانه خسارت دریافتی بیمه‌ای هر ایرانی در سال 1395، مبلغ 223 هزار تومان بوده که البته این مبلغ برای سال 1380، مبلغ 24 هزار و 900 تومان است.

بیشترین درصد خسارات بیمه‌ای به کل خسارت‌های بیمه‌ای در سال 1395، با 43 درصد بیمه شخص ثالث، 31درصد بیمه درمان و 5 درصد بیمه بدنه اتومبیل بوده است و خسارات بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌ای در سال 1380، 17 درصد و بیمه شخص ثالث 53 درصد و بیمه بدنه اتومبیل 7 درصد بوده است، لذا خسارت بیمه شخص ثالث در سال 1395، نسبت به سال 1380، در کل خسارات بیمه‌ای 10 واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان 15 واحد درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در سال 1395، به طور سرانه هر ایرانی 100 هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، 74 هزار تومان برای بیمه درمان، 17 هزار و  چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل،  12 هزار و نهصد تومان حوادث راننده،   11 هزار تومان بیمه عمر و 14 هزار و هفتصد تومان برای بیمه آتش سوزی پرداخته است.

همچنین  38 درصد از حق بیمه‌های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، 28 درصد به بیمه درمان، 7 درصد به بیمه بدنه اتومبیل و 5 درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی 77 درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال 1395 بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما