از 20 بانک بورسی، کفایت سرمایه 4 بانک خصوصی درمحدوده استاندارد قرار دارد. این 4 بانک پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه هستند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از فارس، بانک پارسیان با 8.7 درصد، خاورمیانه 8.22  درصد، سینا 10.1 درصد، کارآفرین 13.75 درصد جزو 4 بانک خصوصی کشور هستند که شاخص کفایت سرمایه آنها از نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی براساس توصیه های بال بیشتر است و 16 بانک خصوصی و خصوصی شده دیگر که سهام آنها در بورس عرضه می شود از نرخ های 1.54 تا 7.24 درصد برخوردارند و کمتر از نرخ کفایت 8 درصد هستند.
8بانک با نرخ زیر 4 درصد، 8 بانک بین 4 تا 8 درصد و 4 بانک در بالای 8 درصد قرار دارند. نکته حایز اهمیت آن است که در حال حاضر 5 بانک در محدوده 1 تا 2 درصد هستند که نیازمند رسیدگی فوری هستند و دولت با پرداخت بدهی خود به این بانک ها می تواند سرمایه این بانک ها را افزایش دهد و کفایت سرمایه و ریسک موجود را کاهش دهد و یا سهامداران را توصیه کند که هر چه سریعتر اقدام به افزایش سرمایه بانک کنند.
مقوله کفایت سرمایه بانک‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که درجه ریسک اعتباری بانک‌ها را نشان می‌دهد.
براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو عامل اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه بانک است.
براساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید 8 درصد باشد که البته این نسبت در مقررات بال دو به 12 درصد افزایش یافته است.
در این گزارش، صورت مالی 18 بانک و دو موسسه اعتباری بررسی و سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه آنها درج شده است. ارقام جدول زیر براساس صورت مالی سال 95 بانک‌ها به دست آمده اما با توجه به عدم انتشار صورت مالی سال 95 بانک سرمایه، برای این بانک ارقام صورت مالی سال 94 درج شده است. بانک پاسارگاد هم تاکنون مجمع عمومی سال 95 را برگزار نکرده و صورت مالی را به تصویب نرسانده است
طبق این آمار و ارقام، از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند و 16 بانک و موسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر از 8 درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 7 بانک بین 6 تا 8 درصد است اما کفایت سرمایه 9 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است که که با هیچ استانداری مطابقت ندارد.
لازم به توضیح است که در سال مالی 96 افزایش سرمایه بانک انصار از 800 میلیارد تومان به 1000 میلیارد تومان و موسسه اعتباری ملل از 505 میلیارد تومان به 606 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
همچنین بانک سرمایه هم افزایش سرمایه بانک از 400 میلیارد تومان به 2800 میلیارد تومان را تصویب کرده اما تاکنون تاییدیه آن از سوی مراجع مربوطه ارائه نشده است.
ارقام به میلیارد تومان
 
بانک/ موسسه سرمایه سرمایه پایه نرخ کفایت سرمایه درصد
ملت 5000 7865 6.3
سینا 800 1553 10.1
خاورمیانه 400 875 8.22
مهر اقتصاد 1200 1027 2.2
آینده 1600 2170 6.3
پارسیان 2376 4076 8.7
صادرات 5780 7409 2
قوامین 400 870 1.54
تجارت 4570 2868 3
گردشگری 600 _ 3.58
سرمایه* (94) 400 33 2
بانک شهر 1557 2922 4.1
دی 640 379 2
کارآفرین 850 1616 13.75
اقتصاد نوین 1313 2126 6.75
کوثر مرکزی 600 876 6.83
ملل 505 757 7.24
انصار 800 1819 6
ایران زمین 400 281 1.9
سامان 800 1271 7

اخبار مرتبط

نظرات شما