نسیم اقتصاد- سرپرست شرکت پشم شیشه ایران طی نامه ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس مصوبه هیأت مدیره در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه انتقال کارخانه مبنی بر استفاده از دارائی های غیر مولد را افشا کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، سیداحمد رضا دست غیب ضمن اعلام این خبر که آثار مالی به همراه دارد، اظهار کرد: با توجه به دستور مجمع در خصوص فروش دارایی های شرکت نسبت به فروش دارایی ها، مقرر گردید فروشی ساختمان اداری تهران و یا فروش زمین کارخانه هر کدام که کمک بیشتری به پروژه می نمود و مورد تایید نهایی سهامدار آکثریت نیز قرار گرفت، انجام پذیرد. برای اجرایی شدن این موارد مقرر شد ارزیابی لازم توسط کارشناسی های رسمی دادگستری صورت پذیرفته و روال معمول فروش مطابق قوانین و مقررات آنجا گیرد.
این عضو هیأت مدیره شرکت بورسی با بیان اینکه تصمیم فروش دارایی شرکت بر عهده سهامدار اکثریت گذاشته شده است، گفت: اساساً اجرای تصمیم در این اندازه در حدود اختیارات هیات مدیره نمی باشد. با تکیه بر همین مصوبه درخواست کارشناسی رسمی دادگستری برای ارزیابی ملک انجام گردید. این اقدام جهت ارزیابی میزان ارزش ملک موجود جهت تصمیم سازی صاحب مجمع شرکت بوده است.
وی افزود: در حال حاضر ملک دفتر تهران در رهن بانک سپه بوده و شرکت از حد اعتباری هفتاد میلیارد ریال جهت سرمابه در گردش استفاده می نماید. در تاریخ  28 مرداد ماه سال جاری جوابیه کارشناسی رسمی دریافت گردید  که طبق آن ارزیابی کارشناسی با رقم 160 میلیارد ریال اعلام شد.
وی تأکید کرد: نتیجه ارزیابی کارشناسی جهت استحضار سهامدار اکثریت (هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین) ارسال گردید تا با توجه به ارزش کارشناسی ملک، میزان وام اخذ شده بر روی ملک، درآمد احتمالی ناشی از فروش و مقایسه با هزینه های پروژه از سهامدار اکثریت کسب تکلیف شود. وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده تا این مرحله ، صرفاً جهت ارزیابی و رسیدن به نتیجه و تصمیم سازی بوده است، عنوان کرد: عطف به ماده 15 دستورالعمل ناشران بورسی نیازی به افشای آن استنباط نمی شده است.
وی با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر فروش زمین کارخانه شیراز در بازار بورس که باعث افزایش نرخ سهام این شرکت شده بود، عنوان کرد: وفق ماده 14 دستورالعمل ناشران بورسی این شرکت ملزم به تکذیب آن بوده و صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل نموده است.
سرپرست شرکت پشم شیشه ایران با بیان اینکه هیات مدیره در ادامه بررسی های خود در خصوصی فروش ساختمان دفتر مرکزی پس از اینکه تائیدیه کتبی سهامدار آکثریت نیز در این خصوص صادر شد در حال انجام اقدامات اولیه فروش ساختمان دفتر مرکزی می باشد، گفت: این دفتر که در خیابان شهید استاد مطهری تهران واقع شده، با ارزش دفتری رقمی بیش از 177 میلیون ریالی توسط کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ پایه 160 میلیارد ربال قیمت گذاری شده و آگهی آن جهت فروش در ماه جاری در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و مراحل انجام فرآیند مناقصه و فروش آغاز می گردد.
دست غیب تصریح کرد: بدیهی است در صورت فروش دارایی فوق مراتب به اطلاع سهامداران رسیده و سود حاصل از واگذاری براساس استانداردهای حسابداری شناسایی خواهد شد. لازم به ذکر است که سود متعلقه قابل تقسیم نبوده و براساسی تکلیف مجمع شرکت صرفا صرف پروژه انتقال کارخانه می گردد.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما