نسیم اقتصاد- سند همسان قراردادهای EPC اختصاصی صنعت نفت با هدف دستیابی به معیارهای موفقیت پروژه تدوین و جهت اجرا به به شرکت‎های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از شانا، بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، سند همسان قراردادهای EPC اختصاصی صنعت نفت با هدف دستیابی هرچه بهتر به معیارهای موفقیت پروژه از طریق توزیع عادلانه ریسک، تسهیل روند اجرایی پروژه، کارآمدتر کردن ارتباطات ذینفعان کلیدی طرحها و پروژهها مطابق با پیچیدگیهای خاص صنعت نفت بر مبنای بررسی بهترین تجارب جهانی و اخذ نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه با متدلوژی علمی مبتنی بر ارزیابی ساختار و تحلیل محتوا در اداره کل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرحها تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، مطالعه و بررسی تجارب جهانی درباره اجرای پروژههای صنعتی نشان میدهد، روشهای مبتنی بر تمرکز هرچه بیشتر مسئولیتها با هدف کنترل بهینهتر نتایج عملیاتی از طریق توزیع متعارف ریسک با اقبال زیادی مواجه است و در این طیف، روشهای خرید توامان خدمات طراحی و مهندسی و اجرا و نصب و همچنین کالاها و تجهیزات موسوم به مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) به صورت گستردهای توسط سازمانها و نهادهای ذیربط توسعه یافته و استاندارد شدهاند.
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژههای صنعتی، نشریه 5490 که توسط اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه و توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1381 ابلاغ شده است، اولین سند از این نوع و همچنین تنها سند مربوط به کارهای صنعتی در کشور محسوب میشود که از اهمیت بسیار زیادی در پروژههای صنعت نفت برخوردار است.
این گزارش میافزاید: با توجه به کاستیهای موجود در این سند، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری به دستور مقام عالی وزارت، درخواستهای مستمر شرکتهای تابعه و به استناد جزء 6 بند «ب» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر اعمال نظارت بر کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینههای مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادی و سایر امور و ماده 6 نظام فنی و اجرایی طرحها و پروژههای صنعت نفت، اقدام به تدوین سند همسان EPC اختصاصی صنعت نفت بر مبنای بازطراحی نشریه 5490 با عنوان «ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژههای صنعتی» کرده است.
بررسی اجمالی شرایط عمومی نشریه 5490 به عنوان ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژههای صنعتی نشان میدهد در بسیاری از مواد این قرارداد، تعهدات و مسئولیتها به صورت یکجانبه در نظر گرفته شده است. بنابراین بازنگری الگوی توزیع مسئولیتها و تعهدات طرفین در این قرارداد ضروری به نظر میرسید چراکه توزیع نامناسب مسئولیتها باعث کاهش بهرهوری و اختلال در عملکرد پیمانکاران و شروع مشاجرات در پروژه و سبب میشود روند اخذ مطالبات طرفین با پیچیدگیهای زیادی همراه شود.
سند همسان قراردادهای EPC اختصاصی صنعت نفت برای اجرا به شرکتهای تابعه وزارت نفت ابلاغ شده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما