نسیم اقتصاد- بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه را اعلام کرد که براین اساس شرکت سهامی بیمه ایران همچنان بیشترین ظرفیت را در اختیار دارد.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از ایبِنا، براساس اعلام اداره نظارت بیمه مرکزی، جدول میزان ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه را مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره 55 و 55.1) و ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 40.5 شورایعالی بیمه، تهیه و بروز رسانی کرده است و بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی، نصاب اعلام شده ملاک تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه خواهد بود.
براین اساس شرکت های بیمه ایران، پاسارگاد، ملت، ایران معین، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان مجاز به قبولی بیمه اتکایی هستند و شرکت های بیمه آسیا، البرز، دانا، رازی، کوثر، معلم، دی، سینا، آرمان، نوین، میهن، ما، سامان، سرمد، تجارت نو، تعاون، آسماری، امید و حافظ مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارند.
نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد وفق مفاد مندرج در بند 4 ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 40.5 است. براین اساس قبولی اتکایی شرکت های بیمه 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آنها تعیین شده است. همچنین ظرفیت مجاز ریسک قبولی در قراردادها 2 درصد از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه است.
اداره نظارت بیمه مرکزی از بیمه‌گذاران درخواست کرده است تا علاوه بر توجه به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه، به توانگری مالی این شرکت ها که پیشتر درباره آن اطلاع رسانی شده بود، توجه کنند. همچنین شرکت‌های بیمه درخصوص واگذاری ریسک به بیمه گران اتکاییِ سطح توانگری آنها را به عنوان یکی از معیارهای اصلی مدنظر داشته باشند.بیمه ایران مجاز به نگهداری 16 میلیون و 473 هزار و 339 میلیون ریال ریسک است. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی تنها شرکت بیمه دولتی نیز 8 میلیون و 236 هزار و 670 میلیون ریال است. ظرفیت مجاز قبولی در قرارداد بیمه ایران نیز 329 هزار و 467 میلیون ریال اعلام شده است.
بیمه آسیا نیز مجاز به نگهداری 2 میلیون و 479 هزار و 238 میلیون ریال ریسک است. این شرکت مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارد. بیمه البرز مجاز به نگهداری 2 میلیون و 466 هزار و 759 میلیون ریال ریسک و مجاز به قبولی بیمه اتکایی نیست.
بیمه پاسارگاد یک میلیون و 142 هزار و 4 میلیون ریال ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد و رقم ظرفیت مجاز قبولی اتکایی این شرکت 517 هزار و 2 میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد 22 هزار و 840 میلیون ریال تعیین شده است.
بیمه ملت شرکت دیگری است که ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آن 947 هزار و 55 میلیون ریال تعیین شده که از این میزان 473 هزار و 527 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی آن است. همچنین ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد برای این شرکت 18 هزار و 941 میلیون ریال اعلام شده است.
بیمه ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارد ظرفیت مجاز نگهداری ریسکی معادل 672 هزار و 592 میلیون ریال دارد که از این میزان 336 هزار و 296 میلیون ریال ظرفیت نگهداری بیمه اتکایی و 13 هزار و 452 میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد است.
شرکت های بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز به ترتیب ظرفیت مجاز قبولی بیمه اتکایی معادل 728 هزار و 413 میلیون ریال و 593 هزار و 37 میلیون ریال دارند.
پروانه فعالیت بیمه توسعه نیز با توجه به مصوبه شورایعالی بیمه، در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال شده و در خصوص سایر رشته های بیمه ای نیز پروانه این شرکت تعلیق شده است.
 

اخبار مرتبط

نظرات شما